НОВИНИ

Кога сърцебиенето е болест? 19.03 19:41

Проф. Константинова: По време на инфекция не трябва да се разрушава контролът на диабета 13.11 19:37

Българи създадоха приложение за връзка между лекари и пациенти 05.06 19:21

Проф. Лисичков: Проучват се генетични терапии за пълно излекуване на хемофилията 17.04 18:36

Спешна дарителска кампания за респиратори за Александровска болница 20.03 16:20

По-трудно е да се върнем към нормалните килограми от това да не допуснем повишаването им 06.03 15:59

Проф. Цветалина Танкова: 50% от хората, които са с диабет, продължават да не знаят това 31.01 17:08

Осем лекарства за онкологични и хематологични заболявания липсват у нас 22.10 16:45

Д-р Желю Димов: В Северна България няма нито един лицево-челюстен хирург 21.10 11:29

Спряха от пазара лекарства срещу киселини и язва заради съмнение за опасна съставка 08.10 18:10

Още новини
Евгений Хаджиев, доц.

ако препоръчвате
Евгений Хаджиев, доц. кликнете
тук

Евгений Хаджиев, доц.

Специалист по:

Клинична хематология

Практикува в:

Александровска болница

Роден е на 03.01.1958 г. в гр. Русе в семейство на лекари. Средното си образование завършва през 1975 година в 8-мо ЕСПУ "В.Левски"- гр.София,  а висше медицинско образование през 1975-1981г. в Медицинска Академия,  Висш Медицински Институт - София. В периода 1970-1972г. е учил във френски лицей "В.Юго"-гр.Константин, Алжир.

След завършване на висшето си образование работи по разпределение като ординатор  във вътрешно отделение на районна болница гр. Средногорие. В периода от 1982 до 1984г. отслужва редовната си военна служба в медицинските заведения на БНА. В Клиниката по Хематология на Катедра Вътрешни болести  към Медицински Университет- София постъпва след успешно издържан конкурс като асистент през 1985г. През 1989г. е избран за старши асистент, а през 1992г. -главен асистент; а от 2005г.- доцент.

Следдипломна квалификация

Проведени курсове на следдипломна квалификация :

-индивидуално обучение по Вътрешни болести

-индивидуално обучение Клинична хематология

Придобити специалности:  

-Вътрешни болести - 1989 година

 -Клинична хематология - 1991 година

Защитава  дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” (11.04.2001г.) на тема: “ Приложение на резултатите от имунофенотипизацията и молекулярния анализ в диагностиката на хроничната лимфоцитна левкемия”.

ІІІ. Специализации

-Специализация на тема: “Нови методи за диагностика и лечение на хематологичните заболявания” - 6месеца в клиниката по хематология на Медицинския Факултет- гр.Барселона, Кралство Испания (1994г.) под ръководството на prof. E.Montserrat и prof. Vives-Corrons;

-Специализация на тема : “Неходжкинови лимфоми : прогностични фактори и нови терапевтични стратегии” - 4 месеца в клиника по хематология, Болничен център- гр.Лион, Република Франция (1997-1998г.) под ръководството prof. B. Coiffier.

-Специализация на тема: “Интезивна химиотерапия като алтернатива на костно-мозъчната трансплантация в лечението на острите левкемии” - 2 месеца в клиника по хематология, Hopital Necker- Париж, Република Франция - 2002г. под ръководството prof. B. Varet.

ІV. Учебно - преподавателска дейност:

Участва в подготовката и обучението по Клинична хематология на студенти от V-ти курс, стажант-лекари, специализиращи Вътрешни болести и Клинична Хематология лекари, както и на общо практикуващи лекари. Преподаването се провежда на съвременно ниво, съобразено с критериите на Европейската общност. Участва в разработването на учебните програми, както и на тестовете за студенти,  за семестриален и държавен изпит по Вътрешни болести. Има 30 години преподавателски стаж.

V. Научно - изследователска дейност:

Научната му дейност е насочена към проучване на диагностичните и терапевтичните проблеми на хематологични неоплазии отлимфопролиферативен тип. В последните години научните му проучвания са свързани предимно с изясняване на връзката между имунофенотипа и клиничната еволюция на тези заболявания, както и със значението на молекулярния анализ в диференциалната диагноза и проследяването на терапевтичния ефект, респективно резидуалната болест. Има участие в 4 научни проекта към Съвета за медицинска наука при ВМИ-София по тези въпроси.

Научната му дейност е отразена в над 100 научни публикации и съобщения. Има отпечатани  52 статии в наши и 15 в чужди и международни периодични научни списания, както и участие в 3 монографии. Участвал е в 35 конгреси, конференции и симпозиуми.

VІ. Обществена научна дейност

1.Членство в научни медицински дружества:

-EHA /European Hematologic Association/

-Дружество по клинична и трансфузионна хематология

-Съюз на учените в България

-Български лекарски съюз

2. Участие в редакционни колегии:

Дългогодишен член  на редакционната колегия на научното списание “ Клинична и трансфузионна хематология”.

 

Контакти

тел: (02) 9230599

email: hadjiev@cetrh.org

© 2012 - 2015 Всички права запазени.